suhada maru teachers, guru suhada maru, suhada maaru in sri lanka, mutual transfer, sri lankan teachers transfer, mutual transfer for teacher, suhadamaru.com, suhadamaaru.com

sinhala writer
   
   
   


ka kha ga gha nga nnga  
 
ca cha ja jha kna gna ñja
Ṭa Ṭha Ḍa Ḍha Ṇa ṆḌa  
 
ta tha da dha na nda  
 
pa pha ba bha ma mba  
 
ya ra la Ḷa va ha     śa Ṣa sa fa
 
         
 
a ā æ ǣ i ī u ū
 
e ē ai o ō au


ru li